PRÁVNY INVENTOR


Ochrana osobných údajov žiadateľa


Vyhotovil: Orbico s.r.o.
Vydané: 25. mája 2018
Platnosť: 25. mája 2018

Všeobecné

Táto Smernica pre ochranu osobných údajov (ďalej len „Smernica pre ochranu údajov“) riadi ochranu Vašich osobných údajov ako i súkromie v súvislosti s Vašou žiadosťou o pracovnú pozíciu v našej Spoločnosti bez ohľadu na skutočnosť, či bola táto pracovná pozícia zverejnená alebo nie (ďalej len „Vy“). Táto Smernica pre ochranu osobných údajov bola vydaná spoločnosťou Orbico s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava 5 - 851 02, IČ: 50 799 592 (ďalej len „Spoločnost“ alebo „My“). Sme v pozícii správcu Vašich osobných údajov.

Rozmer našich činností je široký, z toho dôvodu máme vyhotovených viacero smerníc. Táto sa Vás týka ako žiadateľa, ale ostatné sa na Vás môžu taktiež vzťahovať (ak nie je Vaša žiadosť o pracovnú pozíciu jediným dôvodom našej komunikácie).

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spoločne s Vašou žiadosťou o pracovnú pozíciu, ako i Vaše osobné údaje, ktoré sme zozbierali v rámci náboru, tzn. nasledujúce údaje:

Vaše identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresu a občianstvo;

Vaše kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailovú adresu;

Informácie o vašom vzdelaní a titule(och);

Informácie o Vašom veku a aktuálnych i predchádzajúcich pracovných skúsenostiach;

Informácie o výsledkoch testu (ak je testovanie realizované ako súčasť náborového procesu) a nášho pohovoru (zhrnutie k pracovnej pozícii, ku ktorej sme s Vami viedli nábor);

Ostatné údaje, ktoré môžu byť príslušné k pracovnej pozícii, napr. certifikáty a ostatné znalosti.

Za akými účelmi spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame za nasledujúcimi účelmi:

Ak ste požiadali o pracovnú pozíciu, spracovávame Vaše údaje za účelom zistenia, či ste vhodný kandidát. V takom prípade je základom nášho spracovávania Vašich osobných údajov náš oprávnený záujem;

Ak Vás považujeme za správneho kandidáta, spracovávame Vaše údaje v záujme Vášho oslovenia s ponukou a uzatvorením príslušnej zmluvy. V takom prípade je základom spracovávania Vašich osobných údajov spracovanie za účelom uzatvorenia zmluvy;

Ak ste žiadali o pracovnú pozíciu, ale my sme Vás neoslovili s ponukou alebo sme Vašu žiadosť odmietli, môžeme Vaše údaje spracovávať pre budúce pracovné pozície v našej Spoločnosti. V takom prípade Vás samostatne informujeme o takom spracovávaní a vy budete mať možnosť voči tomu namietať. Ak proti tomu nenamietate, základom nášho spracovávania Vašich osobných údajov bude náš oprávnený záujem;

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať za inými účelmi, akými je overenie si, či bol náborový proces vedený čestne a transparentne alebo či boli informácie, ktoré ste nám poskytli, pravdivé pre zodpovedanie Vašej žiadosti alebo z dôvodu ochrany Vášho záujmu na súde alebo v rámci iného konania. V takom prípade je základom nášho spracovávania Vašich osobných údajov náš oprávnený záujem.

Akým spôsobom chránime osobné údaje?

Celý náš personál, majúci prístup k Vašim osobným údajom, musí spĺňať interné pravidlá a procesy vo vzťahu ku spracovávaniu osobných údajov v záujme ich ochrany a zaistenia ich utajenia. Taktiež po ňom vyžadujeme, aby dodržiaval všetky technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, zavedené v záujme ochrany Vašich osobných údajov.

Implementovali sme vhodné technické a organizačné opatrenia v záujme ochrany Vašich osobných údajov proti neoprávnenému, náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, zneužitiu, sprístupneniu alebo prístupu a voči akýmkoľvek iným nezákonným formám spracovania. Tieto bezpečnostné opatrenia sú implementované, zohľadňujúc moderný charakter technológie, náklady jej implementácie, riziká predstavované spracovaním a charakterom osobných údajov so špeciálnou pozornosťou venovanou citlivým údajom.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

V rámci skupiny Orbico

V obmedzených a nutných prípadoch môžeme poskytnúť prístup k osobným údajom iným spoločnostiam v rámci skupiny Orbico, aby došlo k splneniu účelu, uvedeného vo vyššie uvedenej časti. Prístup k osobným údajom sa poskytne oprávneným jednotlivcom, akými sú HR manažéri alebo IT správcovia. Určité osoby s výkonnou právomocou, manažéri a zamestnanci v iných spoločnostiach skupiny Orbico môžu mať tiež prístup k určitým osobným údajom len pre získanie informácií a za účelom zistenia, či existuje pre také údaje oprávnený dôvod spoločnosti.

Mimo skupiny Orbico

V záujme splnenia účelov, spomínaných vo vyššie uvedenej časti, príp. ak to vyžadujú právne predpisy, môžeme považovať za nevyhnutné prevádzať osobné údaje tretím stranám mimo skupiny Orbico, vrátane:

poskytovateľov služieb – tretím stranám, akými sú poskytovatelia IT systémov, naši poskytovatelia hostingu, poskytovatelia služieb cloud, poskytovatelia databáz, konzultanti (vrátane právnikov, daňových konzultantov, pracovných konzultantov) a tretie strany, ktoré vykonávajú kontroly pred zamestnaním alebo zapojením potenciálnych zamestnancov – každý z týchto poskytovateľov služieb podpísal zmluvu v záujme ochrany Vašich osobných informácií a každý je povinný využívať osobné údaje pre konkrétne účely, určené spoločnosťou Orbico;

akýchkoľvek národných a/alebo medzinárodných regulačných, exekučných orgánov alebo orgánov pre výmenu informácií, príp. súdov kde sa po nás požaduje, aby sme tak vykonali na základe príslušného práva alebo regulácie alebo na ich žiadosť.

Sú moje osobné údaje prevádzané do tretích zemí?

Ak prevedieme Vaše osobné údaje do tretej krajiny (mimo EHS alebo do inej jurisdikcie, NEUZNANEJ Komisiou EU ako jurisdikcie poskytujúcej vhodnú úroveň ochrany), budeme najskôr požadovať Váš výslovný súhlas alebo uzavrieme s konkrétnou stranou zmluvu, ktorá zaručuje tú istú úroveň ochrany, tzn. obsahuje a aplikuje zmluvné podmienky, schválené Komisiou EU.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov do doby, než taký oprávnený záujem existuje, pričom ich mažeme po uplynutí jedného roku odo dňa, keď náš oprávnený záujem prestal existovať.

Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu, uchovávame do doby Vášho súhlasu. Ak odvoláte Váš súhlas, zmažeme Vaše osobné údaje v čo najkratšej možnej dobe. Ak je súhlas poskytnutý pre konkrétnu dobu, Vaše údaje sa vymažú v čo najkratšej dobe po uplynutí takej doby.

Vaše práva

Vaše práva môžete realizovať (vis nižšie) zaslaním Vašej požiadavky na privacy.orbicosk@orbico.com. Uistite sa, že (1) ako predmet správy uvediete „Žiadosť subjektu údajov“ a v texte nás informujete (2) o Vašej totožnosti takým spôsobom, aby sme Vás mohli identifikovať, a (3) aké práva si prajete uplatniť. Po prijatí správy Vám zašleme potvrdenie, že sme obdŕžali Vašu žiadosť.

Vaše práva si môžete uplatniť bez akejkoľvek úplaty. Avšak v prípade, že požadujete často (napríklad ak ste si uplatnili Vaše práva pred menej než 6 mesiacmi) alebo nadmerne (napríklad ak požadujete všetky Vaše osobné informácie písomne) prístup alebo prevod Vašich osobných údajov, máme právo po Vás požadovať, aby ste uhradili naše náklady ešte pred realizáciou takej činnosti.

Prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo požadovať potvrdenie skutočnosti, že spracovávame Vaše osobné údaje ako i prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame.

Oprava nepresných osobných údajov

Máte právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov o Vás ako i právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Prenos údajov

Máte právo na prevzatie a prevedenie Vašich osobných údajov (ak Vaše údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo za účelom uzatvorenia zmluvy).

Námietka voči spracovávaniu alebo zaobchádzaniu s Vašimi osobnými údajmi

Máte právo namietať voči spracovávaniu Vašich osobných údajov ako i voči všeobecnému spôsobu zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi.

Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas s ďalším spracovávaním osobných údajov – to sa vzťahuje výhradne na osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu (a neplatí pre akýkoľvek iný právny dôvod spracovania). Odvolanie nemá vplyv na spracovávanie realizované na základe súhlasu ešte pred jeho odvolaním.

Právo na sťažnosť verejnému orgánu

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť príslušnému verejnému orgánu v záujme ochrany Vašich osobných údajov – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk v súvislosti so spracovávaním a ochranou Vašich osobných údajov.

Zmeny v oznámení o ochrane údajov o žiadateľovi

Oznámenie o ochrane údajov žiadateľa môže podliehať zmenám (zmeny, doplnenie apod.). Akékoľvek budúce zmeny spôsobu, akým spracovávame Vaše osobné údaje, popísané v Oznámení o ochrane údajov žiadateľa, Vám budú oznamované prostredníctvom vhodného kanálu v závislosti na tom, ako bežne s Vami komunikujeme. Uistite sa, že ste si skontrolovali aktuálnu verziu vydanú na http://www.orbico-sk.sk.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov alebo ak považujete Vaše práva na ochranu údajov za porušené, zašlite Vašu žiadosť na nasledujúcu adresu:

privacy.orbicosk@orbico.com
Orbico s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava 5 - 851 02