PRÁVNY INVENTOR


UTAJENIE A OCHRANA VAŠICH ÚDAJOV


Vydávateľ: Orbico s.r.o. 
Vydané: 25 Máj 2018 
Zavedenie: 25 Máj 2018 
 
1. Úvod 

Vaše súkromie je pre nás, Orbico Group, dôležité. 

V tejto smernici o ochrane osobných údajov by sme radi jednoducho a zrozumiteľne vysvetlili, kto sme, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme. Osobné údaje sú údaje, z ktorých sme schopní, priamo či nepriamo, vykonať vašu identifikáciu. 

Vzhľadom na to, že spoločnosť Orbico Group je nadnárodná spoločnosť, možno túto smernicu nahrádzať alebo dopĺňať tak, aby spĺňala miestne požiadavky. 
Venujte prosím čas preštudovaniu tejto smernice. Pokiaľ s ňou nesúhlasíte, neposkytujte nám vaše údaje. 

2. Čo zahŕňa táto smernica o ochrane osobných údajov 

Tato smernica zahŕňa proces spracovania vašich údajov kedykoľvek ste s nami v kontakte, napr. keď 
• Navštívite niektorú z našich webových stránok; 
• Využívate kanály našich sociálnych médií; 
• Nakupujete a využívate naše produkty a služby, systémy a aplikácie; 
• Objednávate si naše informačné bulletiny; 
• Poskytujete nám svoj tovar alebo služby, systémy alebo aplikácie; 
• Kontaktujete našu zákaznícku podporu; 
• Pripojíte sa k našim obchodným podujatiam; 
• Zúčastňujete sa našich konkurzov; 
• Zúčastňujete sa našich propagačných akcií; 
• Alebo s nami inak spolupracujete 
ako spotrebiteľ, obchodný zákazník, partner, (sub) dodávateľ, dodávateľ alebo iná osoba v obchodnom vzťahu s nami. 

"Spracovanie" znamená akákoľvek operácia, vykonávaná s osobnými údajmi, ktorá zahŕňa zhromažďovanie, záznam, uchovávanie, modifikáciu, vyhľadávanie, konzultáciu, použitie, zverejňovanie ručnými alebo automatizovanými prostriedkami. 

3. Aké údaje o vás zhromažďujeme? 

V závislosti na tom, kto ste (napr. zákazník, spotrebiteľ, dodávateľ, obchodný partner, atď.) a ako s nami komunikujete (napr. online, offline, telefonicky a pod.) môžeme spracovávať rôzne údaje o vás.
V tejto smernici zahŕňame všetky možné osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme. 

Údaje, ktoré poskytujete priamo nám 
Osobné údaje: Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia 
Kontaktné informácie: Email, telefónne číslo, adresa, krajina 
Prihlasovacie údaje užívateľa: Užívateľské meno, heslo 
Snímky: Nahrané/poskytnuté fotografie 
Finančné údaje: Údaje o kreditnej karte, informácie o bankovom účte 
Iné informácie: Informácie o rodine, záujmoch, profesii, prednostiach 
 
Údaje o používaní našich produktov alebo služieb, ktoré zhromažďujeme automaticky

Okrem informácií, ktoré nám poskytnete priamo (viď vyššie), môžeme zhromažďovať informácie, ktoré nám posiela váš počítač, mobilný telefón alebo iné prístupové zariadenie. Napr. môžeme zhromažďovať: 
Informácie o zariadení: Model zariadenia, jedinečný identifikátor zariadenia, MAC adresa, IP adresa, verzia operačného systému a nastavenie zariadenia, ktoré používate k prístupu, napr. webové stránky / aplikácie / služby 
Informácie o protokole: Čas a doba trvania použitia nášho digitálneho kanálu alebo produktu 
Informácie o polohe: Vaša skutočná poloha (odvodená z vašej IP adresy alebo iných technológií vychádzajúcich z polohy zariadenia), ktoré môžu byť zhromažďované pri aktivácii produktov alebo funkcií, vychádzajúcich z polohy, napr. prostredníctvom sociálnych médií. 
Iné informácie: Aplikácie, ktoré používate alebo webové stránky, ktoré ste navštívili, odkazy, na ktoré kliknete v rámci našich reklamných emailov, údajov snímačov pohybu 
 
Informácie poskytnuté tretími stranami
Informácie o vás môžeme získať z verejne prístupných zdrojov (povolené zákonom), ako sú verejné databázy, naši 
marketingoví partneri alebo platformy sociálnych médií, ak sa rozhodnete pripojiť k týmto službám. 

Iné

Môžete sa tiež rozhodnúť neposkytovať nám určité informácie, ale potom vám nebude umožnené využívať určité funkcie produktov alebo služieb.
V súlade so zákonom nebudeme spracovávať informácie, týkajúce sa: 
• rasového alebo etnického pôvodu; 
• politických názorov; 
• náboženstva a viery; 
• členstvo v odborových organizáciách; 
• genetických vlastností; 
• zdravia; 
• sexuálneho života; 
• odsúdenia za trestné činy a príslušné opatrenia; 
• biometrické údaje; 
• genetické údaje. 
Ak by sme museli spracovávať také údaje, vždy by sme požadovali váš predchádzajúci súhlas. 

4. Ako používame vaše údaje? 

Vaše údaje môžeme spracovávať na rôzne účely, ale iba pre tie, ktoré majú právny základ pre spracovanie údajov. Nižšie nájdete ich prehľad. 
Plnenie zmlúv/dohôd 
Fakturácia a dodanie produktov alebo služieb, ktoré ste si kúpili; Možnosť zastihnúť vás k dodaniu našich produktov;
Registrácia do mobilných aplikácií alebo na webových stránkach; Vedenie účtu služieb. 
 
Dodržovanie zákonných povinností a verejného záujmu 
Oznamovanie údajov vládnym inštitúciám alebo orgánom dohľadu vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme, ako sú povinnosti podávania správ, audity na zhodu, daňové odpočty, povinnosti vedenia záznamov a podávanie správ, dodržiavanie záverov vládnych kontrol a ďalších požiadaviek zo strany vlády alebo iných verejných orgánov;
Zabráňte akýmkoľvek právnym nárokom vedeným proti nám. 
 
Oprávnené záujmy 
Administratívna komunikácia, napr. potvrdenie objednávok, oznámenia o aktivitách na vašom účte a ďalšie dôležité oznámenia;
Poskytovanie podpory na vyžiadanie prostredníctvom komunikačných kanálov, ako je zákaznícka podpora alebo podpora kontaktných centier; Zabezpečenie a ochrana našich záujmov / aktív, ako je zavádzanie a udržiavanie technických a organizačných bezpečnostných opatrení, vykonávanie interných auditov a šetrení, vykonávanie hodnotenia pre overenie konfliktu záujmov; 
Správa prípadných vnútorných sťažností alebo nárokov. 
 
Orbico vám môže posielať oznámenia o svojich produktoch, službách, akciách a propagačných akciách. Komunikácia prebieha prostredníctvom rôznych kanálov: email, telefón, SMS, pošta, sociálne siete. Radi by sme vám poskytli naše najlepšie skúsenosti, a preto by táto komunikácia mohla byť vedená spôsobom, ktorý uprednostňujete (napr. email ako vami preferovaný komunikačný kanál - môžete ho sami uviesť alebo ho získame z odkazov, na ktoré kliknete vo vašich emailoch). 
Pokiaľ to vyžaduje zákon, požiadame vás o súhlas pred začatím uvedených činností. Ak chcete udeliť svoj súhlas, môžete napríklad zaškrtnúť políčko pre prijímanie správ a propagačných materiálov alebo využitie vašich údajov na všeobecnú analýzu trendov v elektronickom priemysle. Dávame vám tiež možnosť okamžite odvolať svoj súhlas, napr. odhlásiť e-mail, predvoľby webových stránok pri prihlásení atď. 

Ak Vás žiadame, aby ste nám poskytli vaše údaje, ale vy sa rozhodnete, že údaje neposkytnete, nebudeme vám v niektorých prípadoch môcť zaručiť plnú funkčnosť našich produktov, služieb, systémov alebo aplikácií. Tiež nemusíme byť schopní reagovať na vaše požiadavky. 

5. Kedy zdieľame vaše údaje? 
Komu sú údaje poskytnuté: ďalším subjektom spoločnosti Orbico, pobočkám, poskytovateľom služieb, obchodným partnerom, verejným orgánom, vládnym orgánom, dodávateľom a ďalším. 

Kedy sú údaje prevedené do zahraničia? 
Ktoré krajiny, akými nástrojmi 

Vaše údaje budeme spracovávať sami a ďalšie subjekty v rámci Orbico Group. Vo výnimočných prípadoch a len pre splnenie vyššie popísaných účelov, môžu byť vaše údaje zdieľané s nasledujúcimi stranami: 
• Poskytovatelia služieb: napr. outsourcing, Spracovaním niektorých dát môžeme poveriť externých poskytovateľov služieb dôveryhodných tretích strán, ako sú poskytovatelia služieb ICT, poskytovatelia poradenských služieb, prepravcovia>; 
• Obchodní partneri: <uviesť príklady, môžu vám poskytnúť požadované služby>; 
• Verejné a vládne orgány: Ak to vyžaduje zákon alebo ak je to potrebné na ochranu našich práv, 
môžeme zdieľať vaše údaje so subjektmi, ktoré majú regulačnú funkciu alebo jurisdikciu nad 
spoločnosťou Orbico Group. 
• Profesionálni poradcovia ako audítori, právnici, účtovníci a ďalší odborní poradcovia. 
• Iné strany v súvislosti s podnikovými transakciami napríklad pri predaji podniku alebo časti 
podniku iným spoločnostiam alebo reorganizácii, fúzii, spoločnom podnikaní alebo inom usporiadaní našej činnosti, majetku alebo akcií (vrátane v spojení s bankrotom alebo obdobným konaním). 

Vaše informácie môžu byť spracované aj v mieste mimo Európskeho hospodárskeho priestoru]. Tretie strany majú obmedzenú možnosť využívať vaše informácie na iné účely ako službám, ktoré nám poskytujú a sú tiež povinné chrániť a spracovávať vaše informácie v súlade s právnymi, regulačnými a zmluvnými záväzkami. Prijmeme primerané kroky, aby sme zaistili, že o vás budeme uchovávať informácie len po dobu nevyhnutnú na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo ako to vyžaduje zmluva či legislatíva. 

6. Ako dlho uchovávame vaše údaje? 
Vaše údaje uchovávame po dobu potrebnú na plnenie účelov, na ktoré sa zhromažďovali (pozri vyššie v časti "Ako používame vaše údaje?"). Niekedy môžeme uchovávať vaše údaje dlhšie, ak to zákon vyžaduje alebo povoľuje. Túto dobu určíme na základe nasledujúcich kritérií: 
• Ako dlho sú údaje potrebné pre poskytovanie našich produktov alebo služieb alebo k nášmu podnikaniu? 
• Máte u nás účet? Vaše údaje budú uchovávané po dobu, kedy je účet aktívny. 
• Sme povinní uchovávať vaše údaje zo zákona, zmluvne alebo podobne? Príklady môžu zahŕňať zákony o 
povinnom uchovávaní údajov, vládne nariadenie uchovávať údaje relevantné pre vyšetrovanie alebo údaje, ktoré musia byť uchované na účely súdneho sporu. 

7. Ako zabezpečiť vaše údaje? 
Ak chcete chrániť vaše údaje, prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a bezpečnosti údajov, vrátane požiadavku na našich poskytovateľov služieb, obchodných partnerov alebo odborných poradcov, aby uplatnili vhodné opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti vašich údajov. Zaviedli sme opatrenia na prevenciu rizík, ako je zničenie, strata, zmena, neoprávnené sprístupnenie alebo prístup k vašim údajom. 

8. Kto zodpovedá za vaše údaje? 
Orbico s.r.o., so sídlom na adrese Kutlíkova 17, Bratislava 5 - 851 02 zodpovedá za spracovanie osobných údajov, ktoré považuje za nevyhnutné spracovať. Sme teda stranou, ktorú by ste mali kontaktovať rovnako ako dozorné orgány (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) v prípade otázok, týkajúcich sa spôsobov, akým naša spoločnosť používa vaše údaje. 
Pri niektorých službách sa spoliehame na našich špecializovaných partnerov. Oni preto musia dodržiavať naše pokyny a našu politiku, čo sa týka ochrany osobných údajov. Zaisťujeme, aby naši partneri dostali len údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvných povinností. 

9. Aká legislatíva sa uplatňuje? 
Na ochranu vašich osobných údajov sa vzťahuje nariadenie EÚ 2016/679, tiež známe ako všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov a platný švédsky zákon na ochranu osobných údajov. Zaväzujeme sa dodržiavať naše záväzky a rešpektovať vaše práva kedykoľvek v procese spracovania dát. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto téme, odporúčame vám navštíviť www.dataprotection.gov.sk. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Orbico Group je nadnárodnou spoločnosťou, možno túto smernicu nahrádzať alebo dopĺňať tak, aby spĺňala miestne požiadavky. 

10. Sprístupnenie vašich informácií 
Máte nárok na zaslanie otázky a oznámenie údajov, ktoré spracovávame a akým spôsobom ich spracovávame. Ste tiež oprávnení kedykoľvek odvolať svoj súhlas alebo požiadať o opravu chybných údajov. Vaše otázky a žiadosti podávajte písomne, podpísané a zaslané na adresu privacy.orbicosk@orbico.com. Budeme reagovať okamžite a do jedného mesiaca, ak by mimoriadna zložitosť nevyžadovala dlhší čas na odpoveď. 

Ak máte problémy s uplatnením vašich práv, čo sa týka vašich osobných údajov, môžete
(a) kontaktovať (osoba dozerajúca na ochranu súkromia): privacy.orbicosk@orbico.com
(b) podať sťažnosť dozornému orgánu, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk